Geplaatst op Geef een reactie

Is nano coating schadelijk voor milieu en gezondheid?

nano coating milieu

Regelmatig krijg ik de vraag van klanten of nano coating schadelijk is voor de gezondheid en / of schadelijk is voor het milieu. Een algemeen antwoord kan ik hierop niet geven omdat verschillende merken verschillende producten leveren. Wij leveren producten van het merk ProFluid. Het voordeel van deze leverancier is dat ze hun producten uitgebreid laten testen door officiële instanties volgens de strengste normen. Hieronder de informatie uit de veiligheidsbladen.

Nano coating en het milieu

 • Toxiciteit: Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in het water levende organismen.
 • Persistentie en afbreekbaarheid:
  • Biologische afbraak: Wordt verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.
  • Hydrolyse: Transformatie door hydrolyse wordt niet verwacht van betekenis te zijn.
  • Fotolyse: Transformatie door fotolyse wordt niet verwacht van betekenis te zijn.
  • Atmosferische oxidatie: Wordt niet verwacht snel in de lucht te ontbinden.
 • Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.
 • Mobiliteit in de bodem: Zeer vluchtig, zal zich snel in de lucht verspreiden. Het fluorpolymeer kan zich afscheiden naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater.
 • Resultaten van PBT en zPzB beoordeling: Het product bevat geen stoffen die PBT en/of zPzB zijn.
 • andere schadelijke effecten: Er worden geen nadelige effecten verwacht.

Nano coating en de gezondheid

Gevaren voor de gezondheid: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Licht irriterend voor de huid. Kan irriterend zijn voor de ogen, neus, keel en longen.

Informatie over toxicologische effecten

 • Inademing: Acute toxiciteit: rat, 8 u LC50> 5000 mg/m3 damp, minimaal giftig.
 • Inslikken: Acute toxiciteit: rat, LC50> 5000 mg/ Kg, minimale toxiciteit. Na inslikken van de vloeistof kunnen druppeltjes product in de longen terechtkomen (aspiratie), waardoor een longontsteking kan optreden.
 • Huidirritatie: Zwak irriterend voor de huid bij herhaald of langdurend contact.
 • Oogirritatie: Kan hinder voor de ogen veroorzaken, maar zal het oogweefsel niet beschadigen.
 • Carcinogenen: Staat niet vermeld als carcinogeen.
 • Giftigheid voor de voortplanting: Waarschijnlijk geen voor de voortplanting giftige stof.
 • Lactatie: Is waarschijnlijk niet schadelijk via de borstvoeding.
 • Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT):
  • Eenmalige blootstelling: Veroorzaakt waarschijnlijk geen orgaanschade.
  • Herhaalde blootstelling: Veroorzaakt waarschijnlijk geen orgaanschade.

Voorzorgsmaatregelen bij het aanbrengen van nano coating

Om contact met de huid te voorkomen is het verstandig om handschoenen te gebruiken tijdens het aanbrengen van de nano coating. Daarnaast wordt in de veiligheidsbladen geadviseerd om een mondkapje te gebruiken. Dit is waarschijnlijk overbodig als u een kwast of roller gebruikt om het product aan te brengen. Bij producten die met een verstuiver worden aangebracht, zoals de Care 206 voor glas, kan het wel verstandig zijn om een mondkapje te gebruiken.

Conclusie

De bovenstaande informatie is natuurlijk enorm precies gespecificeerd. Het laat zien dat het niet verstandig is om de producten door te slikken en de damp in te ademen. Dat zijn natuurlijk zaken die logisch zijn en ook gelden voor alle schoonmaakmiddelen die bij u thuis in de kast zullen staan. Nano coating is een relatief veilige stof die veilig toe te passen is. Uiteraard is de aanbeveling om de flessen uit de buurt van kleine kinderen te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.