Privacy Statement


Privacy statement allesimpregneren.nl

Inleiding

Allesimpregneren.nl is een handelsnaam van CP Mobility Care BV.

CP Mobility Care BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is CP Mobility Care BV?

CP Mobility Care BV, kantoorhoudende te (3404 LJ) IJsselstein aan Einsteinweg 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52782956.

CP Mobility Care BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CP Mobility Care BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt CP Mobility Care BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CP Mobility Care BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CP Mobility Care BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CP Mobility Care BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Marketing
Doeleinde:Retargeting
Gegevens:Interesse in een product
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Interesse in een product
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Website
Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Account aanbieden
Gegevens:Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

CP Mobility Care BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CP Mobility Care BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CP Mobility Care BV. Je kunt verzoeken dat CP Mobility Care BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CP Mobility Care BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CP Mobility Care BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CP Mobility Care BV te verkrijgen. CP Mobility Care BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CP Mobility Care BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door CP Mobility Care BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. CP Mobility Care BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CP Mobility Care BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CP Mobility Care BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en CP Mobility Care BV

Het kan zijn dat CP Mobility Care BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kredietcheck bij koop op rekening

In de webshop is het mogelijk om te betalen middels uitgestelde betaling (koop op rekening). De betaalmethode is in dit geval AfterPay. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren op het moment dat je kiest voor deze betalingsmethode.

Contactgegevens van de betrokken partij bij koop op rekening:

Arvato Finance B.V.
KR Poststraat 90
8441 ER Heerenveen
Tel. 020 7 230 270
Contactformulier

Wat zijn cookies en hoe gebruikt CP Mobility Care BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van CP Mobility Care BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van CP Mobility Care BV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CP Mobility Care BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CP Mobility Care BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.